Days of Science

International Fascination of Plants Day in Ukraine

International Fascination of Plants Day in Ukraine

Date: May 20-21, 2017 (Kharkiv, Lviv, Sumy, Kaniv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr, Odesa and Kyiv). The 4th International Fascination…